ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID, DEFINITIES

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van verkoop, alle overeenkomsten van verhuur alsmede alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden van Black Pearl B.V., gevestigd te Breda, hierna te noemen “Black Pearl”.
De koper c.q. huurder c.q. de opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de consument”.
De toepasselijkheid van enige algemene (inkoop)voorwaarde van de wederpartij wordt door Black Pearl uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Bepalingen die afwijken van deze voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle licht-, geluid- en beeldapparatuur, alsmede alle aanverwante producten en materialen, die Black Pearl verkoopt of verhuurt, alsmede de aan de levering en verhuur verbonden werkzaamheden, waaronder het verstrekken van adviezen in de ruimste zin des woords.
Deze algemene verkoopvoorwaarden gelden met ingang van 26 mei 2019. Alle voorafgaande versies komen per deze datum te vervallen.

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

Mondelinge afspraken binden Black Pearl eerst nadat deze schriftelijk door Black Pearl zijn bevestigd dan wel zodra Black Pearl met instemming van de wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Black Pearl bindend.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN, OFFERTES

Alle aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten etc. van Black Pearl zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Black Pearl het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
De door Black Pearl gehanteerde prijzen c.q. tarieven alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit transportkosten, bancaire transactiekosten, administratiekosten, orderkosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.
Bij binnenlandse orders van netto minder dan € 350,– gelden orderkosten van € 15,–, tenzij het pakket groter is dan 1,25 meter of zwaarder is dan 25 kg. In dat geval worden de werkelijke orderkosten doorberekend. Voor buitenlandse orders gelden afwijkende orderkosten die aan de betreffende wederpartij bij hun eerste opdracht bekend worden gemaakt.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Black Pearl niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken c.q. tot het verrichten van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
Prijzen c.q. tarieven in offertes zijn gebaseerd op bij aanvraag of bestelling door de wederpartij verstrekte gegevens. Mochten deze gegevens naderhand gewijzigd worden, dan kan dit gevolgen hebben voor de prijzen c.q. tarieven.
Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen en nieuwe opdrachten.
Getoonde en/of verstrekte voorbeelden of modellen, alsmede opgaven van afmetingen, capaciteiten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Black Pearl zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
De in het vorige lid genoemde voorbeelden en modellen blijven te allen tijde eigendom van Black Pearl en dienen op eerste verzoek van Black Pearl te worden teruggezonden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Black Pearl heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits Black Pearl de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., dan wel wijzigingen plaats vinden ten aanzien van andere relevante factoren als valutakoersen, in- en uitvoerrechten, verzekeringstarieven en overige heffingen en/of belastingen, is Black Pearl gerechtigd de verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijs- c.q. tarieflijst door Black Pearl en/of door haar ingeschakelde derden en/of toeleveranciers in werking treden dan is Black Pearl gerechtigd de daarin vermelde prijzen c.q. tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.
Voor de met de consument gesloten overeenkomst geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere periode dan 3 maanden is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Black Pearl het recht bepaalde leveringen door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van Black Pearl.

ARTIKEL 5: VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
a. de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens tijdig en in de door Black Pearl gewenste vorm aan Black Pearl ter beschikking worden gesteld;

b. de zaken waaraan werkzaamheden dienen te worden verricht, op het overeengekomen tijdstip ter beschikking staan van Black Pearl;

c. Black Pearl op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang krijgt tot de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden verricht. De locatie dient te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;

d. de door de wederpartij aan Black Pearl verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden, software e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;

e. de door de wederpartij ingeschakelde derden de door hen uit te voeren werkzaamheden c.q. leveringen zodanig en zo tijdig verrichten, dat Black Pearl hierdoor niet belemmerd wordt en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;

f. Black Pearl binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de overeenkomst de werkzaamheden een aanvang zouden nemen wordt gewaarschuwd indien Black Pearl haar werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten;

g. Black Pearl tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;

h. de locatie waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij is van overtollige materialen e.d.;

i. Black Pearl voor de uitvoering van de werkzaamheden kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor de eventueel voor de werkzaamheden benodigde energie, zoals bijvoorbeeld elektriciteit, gas, water e.d.. De energiekosten zijn voor rekening van de wederpartij. Verloren arbeidsuren als gevolg van tijdelijke c.q. langdurige uitval van de benodigde energie zijn voor rekening van de wederpartij;

j. op de locatie waar Black Pearl en/of de door Black Pearl ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden dienen te verrichten de door Black Pearl en/of voornoemde derden in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden;

k. derden die – al dan niet voor het verrichten van werkzaamheden – aanwezig zijn op de locatie waar de werkzaamheden verricht worden geen schade kunnen toebrengen aan zaken van Black Pearl;

l. er sprake is van een toereikende verzekering voor de mogelijkerwijs uit de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende risico’s;

m. de locatie waar apparatuur, materialen e.d. van Black Pearl opgeslagen of opgeborgen moeten worden zodanig is, dat beschadiging in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden.

2. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart Black Pearl voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.

3. Black Pearl zal de door de wederpartij verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en niet zonder toestemming van de wederpartij aan derden verstrekken.

4. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en machines e.d. die Black Pearl tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij heeft opgeslagen.

5. Het risico van de zaken die zich vanwege de uit te voeren werkzaamheden onder het beheer van Black Pearl bevinden, blijft bij de wederpartij berusten. De wederpartij is verplicht de zaken, die zich ter reparatie c.q. onderhoud onder het beheer van Black Pearl bevinden, adequaat verzekerd te hebben en te houden.

6. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Black Pearl gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

ARTIKEL 6: LEVERING, (OP)LEVERINGSTERMIJNEN

Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken moeten zijn geleverd c.q. de werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien Black Pearl haar verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet tijdig nakomt, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
Bij levering c.q. de uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door Black Pearl per transactie worden gefactureerd.
Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of de winkel van Black Pearl verlaten of voor afhalen ter beschikking staan van de wederpartij.
In afwijking van lid 3 van dit artikel wordt bij consumenten in het kader van deze algemene voorwaarden onder levering verstaan: het moment waarop de zaken feitelijk ter beschikking staan van de consument.
Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door Black Pearl te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van de wederpartij. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor consumenten dat verzending c.q. transport van de bestelde zaken voor risico van Black Pearl is, maar voor rekening van de consument.
Indien het vanwege een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten dan wel de zaken aan de wederpartij te leveren c.q. indien de zaken niet worden afgehaald wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, behoudt Black Pearl zich het recht voor de zaken en/of materialen die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Na opslag geldt een termijn van 1 maand waarbinnen de wederpartij Black Pearl in staat moet stellen de werkzaamheden alsnog te verrichten c.q. de zaken alsnog te leveren dan wel waarbinnen hij de zaken moet afhalen. Een en ander, tenzij Black Pearl uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.
Indien de wederpartij ook na verloop van de in lid 7 van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij in verzuim en heeft Black Pearl het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomt en zonder tot vergoeding van schade, kosten en rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Black Pearl is alsdan gerechtigd de zaken en/of materialen aan derden te verkopen.
Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet.
Black Pearl is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij – vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden te starten.

ARTIKEL 7: VOORTGANG, UITVOERING OVEREENKOMST

Black Pearl kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de werkzaamheden c.q. de levering van de zaken te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in haar bezit zijn en zij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven (op)levertermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
Wanneer de werkzaamheden dan wel de leveringen door oorzaken buiten de schuld van Black Pearl niet normaal of niet zonder onderbreking kunnen geschieden, is Black Pearl gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
Indien Black Pearl c.q. de door haar ingeschakelde derden door toedoen van de wederpartij niet op de overeengekomen datum kan c.q. kunnen beginnen met de overeengekomen werkzaamheden, is Black Pearl gerechtigd wachturen en/of de hieruit voortvloeiende kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan Black Pearl niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, zal Black Pearl met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst zodanig, dat de uitvoering van de overeenkomst wel mogelijk zal zijn. Black Pearl zal de wederpartij daarbij informeren over de eventuele gevolgen voor de overeengekomen prijzen en/of de overeengekomen (op)levertermijnen. Een en ander behoudens wanneer uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Black Pearl heeft alsdan in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door Black Pearl verrichte werkzaamheden c.q. leveringen.
Alle onkosten welke door Black Pearl worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

ARTIKEL 8: VERBOD OVERNAME PERSONEEL EN GEDETACHEERDEN

Het is de wederpartij, gedurende de looptijd van de overeenkomst tot één jaar na beëindiging daarvan, niet toegestaan om medewerkers van Black Pearl die bij de uitvoering van overeenkomst betrokken zijn geweest in dienst te nemen, dan wel anderszins voor zich te laten werken.
Het is de wederpartij in geval van detachering niet toegestaan deze personen gedurende de looptijd van de detachering tot één jaar na beëindiging daarvan in dienst te nemen, dan wel anderszins voor zich te laten werken.
De wederpartij verbeurt een onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van één bruto jaarsalaris bij overtreding van de onder 1 en 2 genoemde verplichting.

ARTIKEL 9: OPLEVERING, GOEDKEURING EN ONDERHOUDSTERMIJN

Het werk wordt geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de zaak gebruiksklaar ter beschikking van de wederpartij is gesteld, de wederpartij het werk heeft gecontroleerd en de opleverstaat c.q. werkbon voor goedkeuring door de wederpartij is getekend.
Het werk wordt tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij de zaak – voor zover mogelijk – in gebruik heeft genomen of binnen een termijn van 2 weken na voormelde mededeling dat het werk afgerond en gebruiksklaar is, niet heeft gereclameerd bij Black Pearl.
Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde werkzaamheden van door de wederpartij ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van de zaak, hebben geen invloed op de oplevering van het door Black Pearl verrichte en met de wederpartij overeengekomen werk.
Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in een tussen partijen overeengekomen onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits deze gebreken niet aan een eventuele ingebruikneming in de weg staan. In geval partijen geen specifieke onderhoudstermijn zijn overeengekomen, geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen na oplevering. Black Pearl is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden en voor rekening van Black Pearl komen, zo spoedig mogelijk te (laten) herstellen.
In geval de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering nog gebreken, onvolkomenheden e.d. met betrekking tot het opgeleverde werk constateert, zijn op deze gebreken, onvolkomenheden e.d. de bepalingen van artikel 11 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

ARTIKEL 10: INSPECTIE EN RECLAMES

De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Eventuele zichtbare beschadigingen, fouten, onvolkomenheden, gebreken en/of afwijkingen in aantallen, dienen te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. de begeleidingsbon en onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de zaken, schriftelijk aan Black Pearl te worden gemeld.
Overige reclames – waaronder klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden – dienen per aangetekend schrijven onmiddellijk maar in ieder geval binnen acht dagen na ontdekking schriftelijk aan Black Pearl te worden gemeld. De reclames c.q. klachten dienen in alle gevallen binnen 1 jaar na (op)levering aan Black Pearl te worden gemeld.
Indien bovengemelde reclames c.q. klachten niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Black Pearl kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de werkzaamheden conform de overeenkomst te zijn verricht en vervalt het recht van reclame.
Reclames c.q. klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
Black Pearl dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt dan wel indien het noodzakelijk blijkt, dat Black Pearl ter plekke in de gelegenheid wordt gesteld de klacht te onderzoeken, zijn de kosten hiervan slechts voor rekening en risico van Black Pearl indien laatstgenoemde daarmee vooraf haar uitdrukkelijke schriftelijke instemming heeft betuigd.
In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Black Pearl te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage.
Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt of beschadigd, vervalt elk recht op reclame.
In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 12.

ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

Black Pearl kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht. Indien zij als gevolg van een toerekenbare tekortkoming aansprakelijk zou zijn, is zij slechts gehouden tot vergoeding van door de wederpartij of derden geleden directe materiële schade.
Zij is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de wederpartij of derden, met inbegrip van overlijdens- en materiële en immateriële letselschade, bedrijfs- of milieuschade, winstdervingen en/of stagnatieschade en overige gevolgschade.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Black Pearl, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.
Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Black Pearl, uit welke hoofde ook, beperkt tot het factuurbedrag van de geleverde zaken c.q. de uitgevoerde werkzaamheden.
Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt bij een overeenkomst c.q. opdracht met een langere looptijd dan 6 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste 6 maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Black Pearl in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover Black Pearl hiervoor verzekerd is.
Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte materialen of in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht Black Pearl zich die zaken, naar haar keuze, kosteloos te herstellen dan wel te vervangen.
Black Pearl staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; zij kan geen garantie geven over de ‘beleving’ ter zake licht en geluid van het geleverde, nu deze afhankelijk is van akoestiek, persoonlijke voorkeuren en andere omstandigheden. Ook de feitelijke levensduur van het geleverde kan nimmer worden gegarandeerd.
Garantie geldt alleen bij normaal gebruik, normale omstandigheden en slechts waartoe de zaak is bestemd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen baseert Black Pearl zich voor de eigenschappen van deze materialen op de informatie die de fabrikant van deze materialen hierover verstrekt. Zo door Black Pearl geleverde materialen c.q. zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Black Pearl zal de wederpartij hierover informeren.
Op door de wederpartij voorgeschreven materialen c.q. onderdelen e.d. en/of eerder gebruikte (2e hands) materialen c.q. onderdelen e.d., die voor de reparatie c.q. het onderhoud zijn aangewend, wordt door Black Pearl geen garantie verleend.
De wederpartij verliest diens rechten jegens Black Pearl, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Black Pearl tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
a. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies, adviezen of gebruiksaanwijzingen van Black Pearl strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij;

b. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan Black Pearl zijn verschaft en/of voorgeschreven;

c. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de wederpartij aan Black Pearl;

d. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een derde in opdracht van de wederpartij reparaties of andere bewerkingen c.q. werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Black Pearl;

e. voormelde schade is ontstaan nadat noodreparaties zijn uitgevoerd.

ARTIKEL 12: BEPALINGEN INZAKE HUUR EN VERHUUR VAN ZAKEN

Dit artikel is slechts van toepassing op iedere overeenkomst van verhuur c.q. iedere overeenkomst waarin een huurelement voorkomt, gesloten tussen Black Pearl en de wederpartij en betrekking hebbend op alle door Black Pearl te huur aangeboden zaken.
De huurperiode, de huurprijs, eventueel de afwijkende annuleringsregeling en specifieke afspraken met betrekking tot de te verhuren zaken worden vermeld in de huurovereenkomst.
Black Pearl is gerechtigd een waarborgsom vast te stellen die vóór ingang van de huurperiode door de wederpartij moet worden voldaan.
De wederpartij dient de gehuurde zaken na ontvangst op gebreken te controleren. Eventuele gebreken dient de wederpartij zo snel mogelijk – maar uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de gehuurde zaken – aan Black Pearl door te geven. Indien geen melding van gebreken wordt gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
Vertragingen die ontstaan tijdens laden, lossen, transport en/of installatiewerkzaamheden buiten de schuld van Black Pearl alsmede reparaties die het gevolg zijn van nalatigheid van de wederpartij, worden eveneens onder de huurperiode begrepen.
De wederpartij is verplicht de gehuurde zaken gedurende de huurperiode in goede staat te houden en is verantwoordelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade.
Het is de wederpartij niet toegestaan wijzigingen op of aan de gehuurde zaken aan te brengen anders dan na voorafgaande toestemming van Black Pearl.
Defecten aan de gehuurde zaken almede schade en verlies c.q. diefstal dienen onverwijld schriftelijk aan Black Pearl te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden.
Herstel van schade c.q. defecten mag alleen worden uitgevoerd door dan wel met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming en op aanwijzing van Black Pearl.
Black Pearl is bevoegd gedurende de huurperiode de toestand van de gehuurde zaken en de wijze waarop daarvan gebruik wordt gemaakt te controleren. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat Black Pearl of diens gemachtigde toegang tot de gehuurde zaken wordt verleend.
De wederpartij is verplicht om na afloop van de huurperiode de gehuurde zaken in de staat zoals de gehuurde zaken door de wederpartij werden ontvangen – behoudens normale afschrijvingen en slijtage in verband met normaal gebruik e.d. – en in de emballage waarin het is aangeleverd, te retourneren.
Indien de wederpartij niet in staat is om, om welke reden dan ook, de gehuurde zaken aan Black Pearl te retourneren, is de wederpartij aan Black Pearl een schadevergoeding verschuldigd, ter grootte van de nieuwwaarde van de gehuurde zaken.
Voor iedere vertraging in de teruggave van de zaken na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode, is de wederpartij een in redelijkheid te bepalen vergoeding verschuldigd, onverminderd het recht van Black Pearl op volledige schadevergoeding.
De wederpartij heeft het recht om bij de inspectie na retournering van de gehuurde zaken aanwezig te zijn. Eventuele kosten van onder meer herstel van de gebreken, die nodig zijn om de gehuurde zaken terug te brengen in de staat zoals de gehuurde zaken door de wederpartij werden ontvangen – behoudens normale afschrijvingen en slijtage in verband met normaal gebruik e.d.- komen voor rekening van de wederpartij. Een en ander, onverminderd het recht van Black Pearl op vergoeding van schade en andere kosten.
De wederpartij dient de gehuurde zaken gedurende de looptijd van de huurovereenkomst in ieder geval te verzekeren voor de gebruikelijk risico’s, zoals bijvoorbeeld schade, verlies en tenietgaan van de gehuurde zaken. Indien de gehuurde zaken verloren gaan of onherstelbare schade oplopen, is de wederpartij een door Black Pearl te bepalen schadevergoeding verschuldigd, ter grootte van de nieuwwaarde van de gehuurde zaken.
Black Pearl is noch tegenover de wederpartij noch tegenover derden aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik, door de wederpartij zelf, zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde derden, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Black Pearl, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.
De wederpartij vrijwaart Black Pearl tegen aanspraken van derden, welke aanspraken voortvloeien uit (het gebruik van) de door Black Pearl via verhuur ter beschikking gestelde zaken.
De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van Black Pearl. Het is de wederpartij niet toegestaan derden op de gehuurde zaken enig recht te verstrekken. Het is de wederpartij mitsdien evenmin toegestaan de gehuurde zaken onder te verhuren dan wel – al dan niet tegen betaling – aan derden in gebruik af te staan.
Ingeval van beslaglegging op de gehuurde zaken, daaronder begrepen fiscaal bodembeslag, of indien gegronde vrees bestaat dat zulks zal geschieden, dient de wederpartij dit onverwijld aan Black Pearl te melden. Voorts dient de wederpartij de beslaglegger onverwijld mede te delen dat de gehuurde zaken eigendom zijn van Black Pearl.
Het is de wederpartij verboden over de gehuurde zaken anders te beschikken dan als houder voor Black Pearl en hij dient te allen tijde te voorkomen dat bij derden de verwachting of de indruk wordt gewekt dat hij tot verdere beschikking over de gehuurde zaken bevoegd is.
De huurovereenkomst wordt met onmiddellijke ingang ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling en/of sommatie zal zijn vereist, op het tijdstip de wederpartij:
– in staat van faillissement wordt verklaard;

– (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

– door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

– onder curatele of bewind wordt geplaatst;

– zijn schuldenaren een buitengerechtelijk akkoord aanbiedt;

– anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid tot diens vermogen of delen ervan verliest.

ARTIKEL 13: BETALING

1. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Eventuele bezwaren tegen facturen, specificaties en prijzen moeten binnen 10 dagen schriftelijk ter kennis van Black Pearl worden gebracht.

3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:

a. zal de wederpartij aan Black Pearl een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 1,5 % per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden berekend;

b. zal de wederpartij, na daartoe door Black Pearl te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;

c. zal de wederpartij aan Black Pearl voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten verschuldigd zijn.

4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Black Pearl bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. verhuur c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Black Pearl het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

a. De wederpartij is niet gerechtigd tot verrekening van een vordering zijnerzijds, uit welken hoofde ook, tenzij hem dit bij in kracht vangewijsde gegane rechterlijke of arbitrale uitspraak is toegestaan..

b. Het bepaalde onder sub a. van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.

ARTIKEL 14: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Black Pearl is en blijft rechthebbende op alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op c.q. verband houden met c.q. behoren bij de door Black Pearl vervaardigde werken c.q. de door Black Pearl geleverde zaken en de hieraan ten grondslag liggende door Black Pearl vervaardigde bescheiden e.d.. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
De uitoefening van de in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten zijn zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan Black Pearl voorbehouden.
Door het verstrekken van gegevens aan Black Pearl verklaart de wederpartij dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Black Pearl in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die hieruit (kunnen) voortvloeien.

ARTIKEL 15: EIGENDOMSVOORBEHOUD

De eigendom van door Black Pearl geleverde en te leveren zaken gaat pas over op de wederpartij nadat deze al hetgeen zij krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken aan Black Pearl verschuldigd is, heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
Voordat de eigendom is overgegaan, is de wederpartij niet gerechtigd de geleverde zaken aan derden te verhuren, in gebruik te geven, te verpanden of of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. Zij is slechts gerechtigd de zaken door te verkopen, voor zover dit in het in het kader van de normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
Ingeval Black Pearl een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Black Pearl vergoeding van schade, gederfde winst en rente te vorderen.
De wederpartij is verplicht Black Pearl terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.
De wederpartij is tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Black Pearl heeft voldaan, verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Black Pearl te bewaren.
De wederpartij dient de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de periode dat het eigendomsvoorbehoud erop rust. De wederpartij dient de polis van deze verzekering op eerste verzoek van Black Pearl ter inzage te geven.

ARTEKEL 16: RETENTIERECHT

Black Pearl is bevoegd om alle zaken of andere goederen welke Black Pearl van de wederpartij onder zich heeft, terug te houden totdat al hetgeen de wederpartij aan Black Pearl krachtens overeenkomst (of niet-nakoming daarvan) verschuldigd is, zal zijn voldaan.

ARTIKEL 17: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en Black Pearl gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij:

a. in staat van faillissement wordt verklaard;

b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

ARTIKEL 18: OVERMACHT

Ingeval er sprake is van overmacht is Black Pearl gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Black Pearl, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van Black Pearl.
Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens Black Pearl tot aan dat moment na te komen.
Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen, door weersomstandigheden, wegblokkades e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen, ongeval of andere voorvallen.

ARTIKEL 19: VERVALTERMIJN RECHTSVORDERINGEN

Rechtsvorderingen tegen Black Pearl dienen- op straffe van verval van het recht zulks te doen- aanhangig gemaakt te zijn binnen 1 jaar nadat de wederpartij de betreffende claim voor het eerst bij Black Pearl heeft gemeld.

ARTIKEL 20: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

Op de tussen Black Pearl en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtsstelsel van het land c.q. de staat van bestemming van de zaken gunstiger is voor Black Pearl, door dat recht worden beheerst.
Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in de plaats waar Black Pearl is gevestigd. Desalniettemin is Black Pearl bevoegd het geschil voor te leggen voor de volgens de wettelijke regels bevoegde rechter.
Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing, evenmin als enige andere regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.